Teklif İsteme Baca Hesabı Teknik Bilgiler|Soru Cevap

Teknik Bilgiler / Montaj Talimatları

Montaj Talimatları

 Şaft İçinden Yapılacak Montaj Talimatı :Öncelikle bacanın geçeceği şaft boyutlarının uygunluğu ve şaft içinde herhangi bir engel olup olmadığı kontrol edilmelidir.Şaftın uygunluğuna karar verildikten sonra varsa mevcut baca tablası sökülerek şaft içi temizletilir. 


İlk olarak kazan dairesinde kazan çıkış yüksekliği ve Te’nin açısı gözönüne alınarak Te’nin konumu belirlenir ve şaftın girişi işaretlenerek işaretli yerlerden kırılır. Te’nin altında kondens veya kapaklı modül olması durumuna göre ana taşıyıcı duvara sabitlenir (Duvar müsait değilse veya sistemin zeminden yüksekliği 1 mt’nin altında ise taşıyıcı sehpa kullanılır). Hazırlanan taşıyıcının üzerine sırasıyla kondens kabı, kapaklı modül ve Te yerleştirilir. Parçalar birbirlerine bağlantı kelepçesi ile bağlanır (RTKA ve RTKSA serilerinde bu modüller arasında bağlantı kelepçesi konulmaz). Kelepçenin formu erkek (dar) ağzın, dişi (geniş) ağıza girdiği bölgedeki havşa-kordon bağlantısını saracak şekilde oturtulmalıdır. Te şaftın tam merkezine yerleştirilir.

Te’nin yerleştirilmesinden sonra düşey hattın montajına başlanmak üzere çatıya çıkılır. 1 mt’lik bir düz modül üzerine (erkek - dar - ağız tarafına) kordondan 5 cm yukarıya sarkıtma kelepçesi bağlanır. Sarkıtma kelepçesi üzerindeki kulakçıklara bağlanan halat yardımıyla modül dişi (geniş) ağzı baca son ağzından 15 cm yukarda kalacak şekilde şaftın içine indirilir ve üzerine yeni bir modül eklenerek aynı şekilde kelepçe ile bağlantısı yapılarak aşağıya doğru salmaya başlanır. Her 3 mt’de bir ahtapot kelepçe düz modül üzerine bağlanarak sistemin şaft içinde düzgünce ilerlemesi sağlanır. Te’nin seviyesine ulaşıldığında baca Te’ye oturtularak halatlar çözülür. Çatıda baca çıkış ağzını komple kapatacak şekilde havalandırma tertibatlı tablamız oturtularak sabitlenir.

Bacanın çatı üzerindeki konstrüksiyonu yapıldıktan sonra şapka modülü monte edilerek düşey sistem tamamlanır.

Kazan Bağlantısı :
Planlanan konstrüksiyon doğrultusunda kazandan başlanarak Te’ye doğru sistem oluşturulur. Ancak düşey sistemden farklı olarak dişi (geniş) ağız kazan tarafında olmalıdır. Modüller uzun geldiyse erkek ağız tarafından kesilir. ( RTKD serisinde modüllerde kesim yapılamaz.) Modül küçültülmesi hiçbir zaman dişi ağız tarafından yapılmaz.

Bina Dışından Yapılacak Montaj Talimatı :
Öncelikle bacanın geçeceği yer belirlenir. Bacanın geçeceği noktalarda müdahale imkanı yoksa iskele kurulmalıdır.
Bacanın son noktasından başlangıç noktasına kadar merkezinden geçecek şekilde bir şakul atılır.
Şakul üzerinden duvar kelepçeleri ve taşıyıcıların bağlantı noktaları tespit edilerek yerleştirilir.
Montaj aşağıdan yukarıya doğru yapılacaktır .


Kazan çıkış yüksekliği ve Te’nin açısı göz önüne alınarak Te’nin konumu belirlenir. Te’nin altında kondens veya kapaklı modül olması durumuna göre ana taşıyıcı duvara sabitlenir. Taşıyıcı üzerine sırasıyla kondens kabı,kapaklı modül ve Te yerleştirilir. Parçalar birbirine bağlantı kelepçesi ile bağlanır. Kelepçenin formu erkek ağızın dişi ( geniş) ağıza girdiği bölgedeki havşa kor-don bağlantısını saracak şekilde oturtulmalıdır. Te duvar kelepçesi ile duva-ra mesafelendirilmelidir. Daha sonra Te’ nin üzerine erkek (dar) ağız aşağıya gelecek şekilde düz modülü oturtarak aynı şekilde kelepçe ile bağlantısı yapı-larak yukarıya doğru çıkmaya başlanır. Düz modülle duvar arası duvar ke-lepçesinin duvara mesafesi kadar olmalıdır. Yerleştirdiğimiz modülün üzeri-ne diğer modülümüzü koyup havşa ve kordonun oturduğu bölge üzerine bağlantı kelepçesi takılır. Bacanın çapına göre gerekli aralıklarda duvar ke-lepçesi ve taşıyıcılar atılarak yukarı doğru çıkılır. Modüller prefabrik değil ise bağlantıları biten katlarda modüllerin izolasyonu yapılır. Bu işlem çatının ol-duğu bölüme kadar devam eder.

Bacanın çatı üzerindeki konstrüksiyonu yapıldıktan sonra şapka modülü monte edilerek düşey sistem tamamlanır.

***Önemli Not:
Yatayda çalışma serbestliğinin olmadığı durumlarda öncelikle yatay konstrüksiyon oluşturulur.

Kazan Bağlantısı ;
Planlanan konstrüksiyon doğrultusunda kazandan başlanarak Te’ ye doğru sistem oluşturulur. Ancak düşey sistemden farklı olarak dişi ağız kazan tarafından olmalıdır. Bağlantılar bağlantı kelepçesi ile yapılır. Konstrüksi-yon oluşturulurken düz modüller uzun geldiyse erkek ağız tarafından kesilir. Modül küçültmesi hiç bir zaman dişi ağız tarafından yapılmaz. Te’ nin ağızına ulaştıktan sonra Te’ ye de bağlantı yapılarak izolasyonun yapımına geçilir.

Kat Aralarında Yapılacak Montaj Talimatı :

Öncelikle katlardan bacanın geçeceği noktalarda boyutların uygunluğu ve tüm geçişlerin açıklığı kontrol edilmelidir.

Bacanın son noktasından başlangıç noktasına kadar geçiş aralarının merke-zinden geçecek şekilde bir şakul atılır. Şakul üzerinden duvar kelepçeleri ve taşıyıcıların bağlantı noktaları tespit edilerek yerleştirilir.

Her katta bacalar kat zeminine saportlanacağından saport elamanlarının ölçüleri tespit edilerek hazır hale getirilir.

Montaj aşağıdan yukarıya doğru yapılacaktır .

Öncelikle düşey zemin oluşturulur , Kazan çıkış yüksekliği ve Te’nin açısı göz önüne alınarak Te’nin konumu belirlenir. Te’nin altında kondens veya kapaklı modül olması durumuna göre ana taşıyıcı duvara sabitlenir. Taşıyıcı üzerine sırasıyla kondens kabı, kapaklı modül ve Te yerleştirilir. Parçalar birbirine bağlantı kelepçesi ile bağlanır. Kelepçenin formu erkek ağızın dişi (geniş) ağıza girdiği bölgedeki havşa kordon bağlantısını saracak şekilde oturtulmalıdır. Te duvar kelepçesi ile duvara mesafelendirilmelidir. Daha sonra Te’ nin üzerine erkek (dar) ağız aşağıya gelecek şekilde düz modülü oturtarak aynı şekilde kelepçe ile bağlantısı yapılarak yukarıya doğru çıkmaya başlanır. Bir üst kata ulaştığımızda bacamız şakulinde olarak kat tabanına kelepçe ile saportlanır. Düz modülle duvar arası duvar kelepçesinin duvara mesafesi kadar olmalıdır. Yerleştirdiğimiz modülün üzerine diğer modülümüzü koyup havşa ve kordonun oturduğu bölge üzerine bağlantı kelepçesi takılır. Bacanın çapına göre gerekli aralıklarda duvar kelepçesi ve taşıyıcılar atılarak yukarı doğru çıkılır. Modüller prefabrik değil ise bağlantıları biten katlarda modüllerin izolasyonu yapılır. Bu işlem çatının olduğu bölüme kadar devam eder.

Bacanın çatı üzerindeki konstrüksiyonu yapıldıktan sonra şapka modülü monte edilerek düşey sistem tamamlanır.


Kazan Bağlantısı ;

Planlanan konstrüksiyon doğrultusunda kazandan başlanarak Te’ ye doğru sistem oluşturulur. Ancak düşey sistemden farklı olarak dişi ağız kazan tarafından olmalıdır. Bağlantılar bağlantı kelepçesi ile yapılır. Konstrüksiyon oluşturulurken düz modüller uzun geldiyse erkek ağız tarafından kesilir. Mo-dül küçültmesi hiç bir zaman dişi ağız tarafından yapılmaz. Te’ nin ağızına ulaştıktan sonra Te’ ye de bağlantı yapılarak izolasyonun yapımına geçilir.